Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91E0*
Názov biotopu :Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Priaznivý stav :215.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :79 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa prirodzené lesy vyskytujúce sa bezprostredne pri tokoch od nížin až po horské prameniská. Pre biotop sú charakteristické pravidelné záplavy povrchovou vodou alebo zamokrenie podzemnou vodou. V alúviach väčších nížinných riek sa nachádzajú vŕbovo-topoľové lesy (Ls1.1), tzv. mäkký lužný les, pričom jeho pomenovanie je odvodené od mäkkého dreva topoľov a vŕb ako charakteristických drevín tohto biotopu. V stredných polohách pri menších tokoch na vŕbovo-topoľové lesy nadväzujú jaseňovo-jelšové podhorské lesy (Ls1.3), tvorené jaseňom štíhlym a jelšou lepkavou. V horských oblastiach na horných tokoch ubúda zastúpenie jaseňa štíhleho a jelšu lepkavú strieda jelša sivá. V klasifikácii slovenských biotopov túto jednotku nazývame horské jelšové lužné lesy (Ls1.4). V podraste prevládajú druhy znášajúce trvalé alebo prechodné zamokrenie.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0008 Repiská
SKUEV0023 Tomov štál
SKUEV0024 Hradná dolina
SKUEV0034 Boršianksy les
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0059 Jelšie
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0070 Martovská mokraď
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0108 Ordzovianska dubina
SKUEV0110 Levočská dubina
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0135 Bočina
SKUEV0138 Livinská jelšina
SKUEV0141 Belá
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0159 Alúvium Žitavy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0217 Ondriašov potok
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0243 Orava
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0321 Salvátorské lúky
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0336 Torysa
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0388 Vydrica
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0394
SKUEV0395 Pohrebište
SKUEV0398 Slaná
SKUEV0399 Bacúšska jelšina
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0520 Horný tok Myjavy
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV0527 Gachovec
SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0564 Dubová
SKUEV0575 Prepadlisko
SKUEV0590 Bielické bahná
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy
SKUEV0664 Uholníky
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV0684 Jelšovec
SKUEV0695 Rohoznianska jelšina
SKUEV0761 Vydranka
SKUEV0763 Horný tok Výravy
SKUEV0785 Havrania dolina
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1059 Jelšie
SKUEV1064 Bratislavské luhy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare
SKUEV1256 Strážovské vrchy
SKUEV1267 Biele hory
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1302 Ďumbierske Tatry
SKUEV1303 Alúvium Hrona
SKUEV1310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1357 Cerová vrchovina
SKUEV1388 Vydrica

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR