Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Dukla
Kód územia :SKUEV0048
Kraj :PREŠOVSKÝ KRAJ
Rozloha :6860,58 ha
Správca územia :CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Čertižné
Dlhoňa
Driečna
Habura
Havranec
Kečkovce
Krajná Bystrá
Krajná Porúbka
Nižný Komárnik
Roztoky
Šarbov
Vápeník
Nižná Pisaná
Vyšný Komárnik
Príkra

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230*Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
7140Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220*Penovcové prameniská
7230Slatiny s vysokým obsahom báz
9110Kyslomilné bukové lesy
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140Javorovo-bukové horské lesy
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
mlok karpatskýTriturus montandoni
vydra riečnaLutra lutra
fúzač alpský*Rosalia alpina
rys ostrovidLynx lynx
bystruška potočnáCarabus variolosus
ohniváčik veľkýLycaena dispar
spriadač kostihojový*Callimorpha quadripunctaria
podkovár malýRhinolophus hipposideros
netopier obyčajnýMyotis myotis
medveď hnedý*Ursus arctos
vlk dravý*Canis lupus
hľuzovec LoeselovLiparis loeselii
mlok hrebenatýTriturus cristatus
pimprlík mokraďnýVertigo angustior
kobylka štysovaIsophya stysi


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR