Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6430
Názov biotopu :Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
Priaznivý stav :91 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :45.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria štyri podjednotky. Prvá zahŕňa vysokobylinné spoločenstvá na nivách v horskom až alpínskom stupni na rôznych geologických podložiach, od zásaditých a neutrálnych až po mierne kyslé. Vzhľad porastov výrazne ovplyvňujú viaceré nápadné druhy. Druhú podjednotku tvoria husté, viacvrstvové príbrežné spoločenstvá s deväťsilmi alebo so štiavcom alpským. Vyskytujú sa na prirodzených, poloprirodzených až zaburinených stanovištiach na brehoch vodných tokov v horských oblastiach, menej na podsvahových prameniskách a v priekopách popri cestách. Tretia podjednotka osídľuje brehy väčších riek, dobre zásobených živinami, najmä v nížinách a pahorkatinách. Porasty sú vzhľadovo veľmi nejednotné, pretože sa v nich strieda viacero dominantných druhov. Sú schopné pomerne rýchlo obsadiť obnažené brehy. Štvrtá podjednotka predstavuje kvetnaté vysokobylinné lúky s prevahou širokolistých bylín na celoročne vlhkých až mokrých stanovištiach v alúviách vodných tokov, v terénnych depresiách a na svahových prameniskách. Porasty sa len občas alebo nepravidelne kosia.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0036 Litava
SKUEV0046 Javorinka
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0053 Kiarovský močiar
SKUEV0054 Cúdeninský močiar
SKUEV0055 Ipeľské hony
SKUEV0056 Habáňovo
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0139 Gánovské slaniská
SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny
SKUEV0141 Belá
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0147 Žarnovica
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0194 Hybická tiesňava
SKUEV0196 Pastierske
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0268 Buková
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0296 Turková
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0321 Salvátorské lúky
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0339 Pieninské bradlá
SKUEV0344 Starovodské jedliny
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0365 Dálovský močiar
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0647 Bystrické sihly
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0712 Osturniansky potok
SKUEV0728 Podpoľana
SKUEV0729 Rosiarka
SKUEV0755 Regetovské rašelinisko
SKUEV0761 Vydranka
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1337 Pieniny

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR