Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bratislavské luhy
Kód územia:SKUEV0064
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:684,980 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Devín, Karlova Ves, Petržalka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Kolok vretenovitýZingel streber
Korýtko riečneUnio crassus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR