Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6240*
Názov biotopu :Subpanónske travinnobylinné porasty
Priaznivý stav :38 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :54 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria travinno-bylinné porasty, v ktorých prevládajú trsovité druhy zväčša úzkolistých tráv. V priestoroch medzi trsmi sa nachádzajú byliny s prízemnou ružicou listov, nízke plazivé kríčky, druhy tvoriace cibule a jednoročné druhy. Porasty osídľujú plytké, humusovo-karbonátové pôdy na miernych vápencových a dolomitových svahoch alebo plytké pôdy na kryštaliniku a na mladotreťohorných vyvrelinách na strmých skalnatých svahoch a skalných výstupoch. Na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Biotop sa v minulosti často využíval ako extenzívne pasienky. Výskytom sa viaže na pahorkatinový a nižší horský stupeň v Malých Karpatoch, Bielych Karpatoch, Považskom Inovci, Strážovskej hornatine, Slovenskom krase a v celom páse mladotreťohorných pohorí.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0175 Sedliská
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0247 Rohy
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0271 Šándorky
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0330 Dunitová skalka
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0346 Pod Strážnym hrebeňom
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR