Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91G0*
Názov biotopu :Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
Priaznivý stav :83 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :83.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Sú to lesy pod vplyvom panónskej oblasti v nížinách a pahorkatinách, na náplavových terasách pokrytých sprašovými hlinami a v širších dnách kotlín. Porasty tvorí predovšetkým dub letný, v pahorkatinách aj dub zimný s hrabom obyčajným. Pôdy sú hlbšie a dobre zásobené živinami splavenými z vyšších polôh. Tieto lesy majú často narušenú štruktúru porastu dôsledkom výmladkového hospodárenia. Pre nenarušené porasty je typické dobre vyvinuté krovinové poschodie. Podrast býva druhovo bohatý, tvorený predovšetkým teplomilnými dubinovými druhmi a druhmi so strednými nárokmi na živiny, pričom prevládajú trávy. Od dubovo-hrabových lesov karpatských sa odlišujú predovšetkým absenciou buka lesného a ostrice chlpatej, ako aj vyšším zastúpením niektorých teplomilných panónskych druhov.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0007 Čičarovský les
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0074 Dubník
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0086 Krivé hrabiny
SKUEV0087 Osminy
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0126 Vinodolský hájik
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0176 Dvorčiansky les
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0245 Boky
SKUEV0247 Rohy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0294 Bagovský vrch
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0327 Milič
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0363 Ťahan
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1173 Kotlina

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR