Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Devínske alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV0312
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:155,680 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 0 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 155,68 ha)
Katastrálne územia :Devínska Nová Ves
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Gymnocephalus baloni
Lutra lutra
Lycaena dispar
Myotis myotis
Ophiogomphus cecilia
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Triturus dobrogicus
Unio crassusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR