Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3270
Názov biotopu :Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
Priaznivý stav :36.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :33.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria spoločenstvá jednoročných rastlín na stanovištiach so zvýšeným obsahom živín. Optimum vývoja majú v neskorom lete. Vyvíjajú sa na obnažených bahnitých a piesočnatých brehoch tečúcich vôd, najmä v zátokach prirodzene meandrujúcich riek, potokov a ostrovov, kde pôsobí spätný tlak, alebo na miestach vzdialenejších od riečiska, kde nie je silný prúd vody. V závislosti od dĺžky obnaženia brehov sa nemusia vyvíjať každý rok. Stratégia rastlín v tomto biotope predpokladá schopnosť rýchlo vyklíčiť, akonáhle poklesne hladina vody. Pokiaľ sa podarí rastlinám vytvoriť semená, je pripravená ich dostatočná zásoba v pôde aj na viac rokov dopredu. Naplavené sedimenty sú pravidelne obohacované živinami a majú rôznu hrúbku (15 a viac cm) a veľkosť. Porasty kopírujú veľkosť sedimentov, väčšinou sú však líniové a maloplošné. Biotop možno očakávať v dolných a stredných tokoch väčších riek.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0219 Malina
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0253 Váh
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0820 Dolný tok Hrona
SKUEV0822 Malý Dunaj
SKUEV0824 Dolný tok Ipľa
SKUEV0846 Tisa
SKUEV0852 Váh pri Hlohovci
SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy
SKUEV0928 Stredný tok Hornádu
SKUEV0939 Horný tok Ondavy
SKUEV0944 Hornádske meandre
SKUEV0951 Stredný tok Popradu
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1311 Kačenky
SKUEV2090 Dunajské luhy
SKUEV2393 Dunaj

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR