Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Morava
Kód územia:SKUEV0314
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:292,823 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 0,45 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 292,37 ha)
Katastrálne územia :Devín, Devínska Nová Ves, Gajary, Kúty, Malé Leváre, Mást III, Moravský Svätý Ján, Sekule, Suchohrad, Vačková, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cobitis taenia
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lutra lutra
Misgurnus fossilis
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Ophiogomphus cecilia
Pelecus cultratus
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio kesslerii
Romanogobio vladykovi
Sabanejewia balcanica
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Zingel streber
Zingel zingel


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR