Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3150
Názov biotopu :Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
Priaznivý stav :38 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria porasty vodných rastlín. Môžu pozostávať len z jednej vrstvy ponorených rastlín, ktoré sú pripevnené ku dnu alebo sa voľne vznášajú vo vode. Taktiež ich môžu tvoriť druhy zakorenené v dne a s listami na vodnej hladine, ako sú lekná a leknice, alebo maličké semenné rastliny s redukovaným koreňovým systémom, ktoré sa vznášajú na vodnej hladine, napr. žaburinky a papraďorasty, ako salvinia plávajúca. Mnohé ponorené druhy môžu dočasne vynárať listy a reproduktívne orgány nad hladinu, ako bublinatka nebadaná. Porasty osídľujú vody bohato alebo stredne zásobené živinami. Sú to prírodné a poloprírodné stojaté, periodicky prietočné, prípadne pomaly tečúce vody, ako sú mŕtve riečne ramená, aluviálne mokrade, ale aj umelé nádrže (rybníky, vodárenské nádrže, materiálové jamy, staré ryžoviská) a kanály v nížinnom a pahorkatinovom stupni. Typy vegetácie zodpovedajú lokálnym ekologickým podmienkam, najmä priehľadnosti a hĺbke vody, ktorá v našich podmienkach zvyčajne dosahuje hĺbku do 2,5 m.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0012 Bešianský polder
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0053 Kiarovský močiar
SKUEV0055 Ipeľské hony
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0070 Martovská mokraď
SKUEV0072 Detvice
SKUEV0073 Listové jazero
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnovážske luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0121 Marhecké rybníky
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0219 Malina
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV0257 Alúvium Ipľa
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0327 Milič
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0364 Pokoradzské jazierka
SKUEV0365 Dálovský močiar
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0395 Pohrebište
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV0575 Prepadlisko
SKUEV0638 Revištský rybník
SKUEV0658 Ústie Bielej Oravy
SKUEV0820 Dolný tok Hrona
SKUEV0822 Malý Dunaj
SKUEV0852 Váh pri Hlohovci
SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy
SKUEV0945 Trstinné lúky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR