Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :4030
Názov biotopu :Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa porasty vresu na kyslých piesočnatých až kamenistých pôdach s veľmi nízkym obsahom humusu v nížinách a pahorkatinách. Väčšinou ide o náhradné porasty na odlesnených miestach po borovicových a dubových kyslomilných lesoch, kde tvoria mozaiku s travinno-bylinnou vegetáciou. Vzácne sa vyskytujú ako primárne nelesné spoločenstvá na skalných hranách. Prírode veľmi blízke porasty sa utvorili aj na plošne rozľahlých piesočných dunách. V porastoch prevládajú nízke kríčky, ktoré na jar dodávajú vresoviskám v Borskej nížine výrazný vzhľad, napr. lykovec voňavý a zanoväť, niektoré suchomilné kyslomilné trávy a prítomná je bo-hatá vrstva lišajníkov a machorastov. Vres kvitne až na jeseň drobnými ružovými kvietkami. Biotop má výrazné subatlantické rozšírenie obmedzené na západnú časť Slovenska, čo sa odráža aj v zastúpení niektorých subatlantických druhov, ako sú trávnička obyčajná, pavinec horský, lomikameň zrnitý, hrdobarka páchnúca a iné.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0048 Dukla
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0316 Šranecké piesky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR