Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Klokočovské rašeliniská
Kód územia:SKUEV0101
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:36,724 ha
Správcovia :Správa CHKO Kysuce
     (na ploche 36,72 ha)
Katastrálne územia :Klokočov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Triturus montandoniNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR