Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dukla
Kód územia:SKUEV0048
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:6860,582 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 6858,15 ha)
Katastrálne územia :Čertižné, Dlhoňa, Driečna, Habura, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Medvedie, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Suchá, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220 Penovcové prameniská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Isophya stysi
Liparis loeselii
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpina
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustiorNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR