Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bubeník
Kód územia:SKUEV0922
Kraj:Košický kraj
Rozloha:170,271 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 170,27 ha)
Katastrálne územia :Silica
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lucanus cervus
Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Pulsatilla grandisNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR