Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vrchná hora
Kód územia:SKUEV0911
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:6,457 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 6,46 ha)
Katastrálne územia :Stupava
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
40A0 Xerotermné kroviny
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Callimorpha quadripunctaria
Eriogaster catax
Himantoglossum adriaticum
Lucanus cervusNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR