Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tŕstie
Kód územia:SKUEV0281
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:28,786 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 0,02 ha)
Správa NP Muránska planina
     (na ploche 28,76 ha)
Katastrálne územia :Krokava, Rimavská Píla, Tisovec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9110 Kyslomilné bukové lesy
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Triturus montandoniNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR