Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vanišovec
Kód územia:SKUEV0226
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:196,839 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 196,84 ha)
Katastrálne územia :Šaštín
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Myotis myotisNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR