Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Karáb
Kód územia:SKUEV0160
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:89,382 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 89,38 ha)
Katastrálne územia :Boheľov, Dolný Štál
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
6410 Bezkolencové lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Lutra lutra
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR