Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Karáb
Kód územia:SKUEV0160
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:76,165 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 76,17 ha)
Katastrálne územia :Boheľov, Dolný Štál
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
6410 Bezkolencové lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Lutra lutra
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR