Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pohorelské vrchovisko
Kód územia:SKUEV0151
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:20,040 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 20,04 ha)
Katastrálne územia :Pohorelá
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Carabus variolosus
Drepanocladus vernicosus
Lutra lutra
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Rhinolophus hipposiderosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR