Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:©urianske slaniská
Kód územia:SKUEV0096
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:169,392 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 169,39 ha)
Katastrálne územia :©urany
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6510 Níľinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR