Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hrúz Kesslerov
Názov latinský :Gobio kessleri
Priaznivý stav:44.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0183 Veµkolélsky ostrov
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0235 Stretavka
SKUEV0257 Alúvium Ipµa
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hruąov
SKUEV0293 Kµúčovské rameno
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kµúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR