Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pokoradzské jazierka
Kód územia:SKUEV0364
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:62,644 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 62,64 ha)
Katastrálne územia :Dražice, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Lucanus cervusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR