Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Senianske rybníky
Kód územia:SKUEV0208
Kraj:Košický kraj
Rozloha:213,119 ha
Správcovia :Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 213,12 ha)
Katastrálne územia :Blatná Polianka, Blatné Remety, Iňačovce
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Bombina bombina
Lycaena dispar
Myotis dasycneme


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR