Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6150
Názov biotopu :Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
Priaznivý stav :53.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria kyslomilné trávnaté až travinno-bylinné spoločenstvá, ktoré osídľujú hrebene, rázsochy, sedlá, skalné rebrá a strmé svahy vrcholových partií nad hornou hranicou lesa. Po celý rok sú vystavené silným vetrom. V zimnom období sú takmer bez snehovej pokrývky. Nachádzajú sa na plytkých a skeletnatých pôdach. Vyskytujú sa na kyslých horninách najvyšších pohorí Slovenska v nadmorskej výške 2 100 2 500 m. Vzhľadom na extrémne životné podmienky patria k druhovo najchudobnejším vysokohorským spoločenstvám. Výnimkou sú spoločenstvá s kostravou pestrou. K alpínskym rastlinným spoločenstvám prevažne na silikátovom podklade patria aj spoločenstvá snehových výležísk, ktoré osídľujú dná terénnych depresií a ich priľahlé, mierne sklonené svahy. Sú okolo deväť mesiacov v roku chránené hrubou vrstvou snehu. Chladnému a vlhkému stanovišťu sú najlepšie prispôsobené machorasty, lišajníky a niektoré snehomilné druhy cievnatých rastlín.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR