Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dálovský močiar
Kód územia:SKUEV0365
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:82,502 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 82,5 ha)
Katastrálne územia :Veľká nad Ipľom
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2012 z 26. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dálovský močiar

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Lucanus cervus
Lutra lutraNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR