Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Soví hrad
Kód územia:SKUEV0358
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:41,655 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 41,66 ha)
Katastrálne územia :Šurice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR