Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Konopiská
Kód územia:SKUEV0156
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:7,747 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 7,75 ha)
Katastrálne územia :Amadeho Kračany, Nekyje na Ostrove
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Konopiská

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Umbra krameriNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR