Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Konopiská
Kód územia:SKUEV0156
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:7,747 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 7,75 ha)
Katastrálne územia :Amadeho Kračany, Nekyje na Ostrove
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Konopiská

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Umbra krameriNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR