Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tarbucka
Kód územia:SKUEV0019
Kraj:Košický kraj
Rozloha:186,690 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 186,69 ha)
Katastrálne územia :Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
40A0 Xerotermné kroviny
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Emys orbicularis
Iris aphylla ssp. hungarica
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Pulsatilla pratensis ssp. hungarica


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR