Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6260
Názov biotopu :Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :55 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria druhovo bohatšie travinno-bylinné spoločenstvá na pieskových presypoch a dunách. V spoločenstvách prevládajú pieskomilné druhy tráv a ostríc. Okrem nich sú prítomné nízke, prípadne plazivé byliny. Dobre je vyvinutá vrstva machorastov a lišajníkov, najmä na zásaditých a na živiny bohatších pieskoch. Spoločenstvá sa vyznačujú rozsiahlejším areálom rozšírenia v celej strednej Európe. Ide o vývojovo pokročilejšie porasty oproti pionierskej vegetácii na pieskoch. Počiatočné vývojové štádiá sa zaraďujú do jednotky 6120* (suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch). Biotop sa vyskytuje v Podunajskej rovine a Východoslovenskej nížine.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0030 Horešské lúky
SKUEV0065 Marcelovské piesky
SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0071 Abov
SKUEV0098 Nesvadské piesky
SKUEV0100 Chotínske piesky
SKUEV2067 Čenkov
SKUEV2098 Nesvadské piesky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR