Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čenkov
Kód územia:SKUEV0067
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:79,240 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Mužla
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fúzač veľkýCerambyx cerdo
jesienka piesočnáColchicum arenarium
kosatec piesočnýIris humilis ssp. arenaria
kunka červenobrucháBombina bombina


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR