Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tarbucka
Kód územia:SKUEV0019
Kraj:Košický kraj
Rozloha:171,510 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
40A0 Xerotermné kroviny


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
korytnačka močiarnaEmys orbicularis
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
kunka červenobrucháBombina bombina
ohniváčik veľkýLycaena dispar
poniklec lúčny maďarskýPulsatilla pratensis ssp. hungarica
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR