Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horešské lúky
Kód územia:SKUEV0030
Kraj:Košický kraj
Rozloha:84,430 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Kráľovský Chlmec, Malý Horeš, Strážne
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka červenobrucháBombina bombina
pichliač úzkolistýCirsium brachycephalum
poniklec lúčny maďarskýPulsatilla pratensis ssp. hungarica
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR