Vedecká konferencia

zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít

Vedecká konferencia ŠOP SR

Vedecká konferencia ŠOP SR je zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít v oblasti ochrany prírody. Cieľom konferencie je prezentácia vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR a ďalších inštitúcií (ústavy SAV, univerzity, výskumné centrá a pod.) so zameraním na chránené územia, chránené druhy a biotopy; ako aj prezentácia pracovísk ŠOP SR a propagácia vzájomnej spolupráce.

Dátum konania: 24. november 2021
Miesto konania: online
Vložné: zdarma

Organizátor: Štátna ochrana prírody SR

Organizačný výbor:
RNDr. Dušan Karaska, predseda
Mgr. Michal Adamec, PhD.,
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
RNDr. Katarína Králiková
Mgr. Ján Snopko
Ing. Andrej Švec
Ing. Viktória Ihringová
Ing. Andrea Lešová, PhD.

Vedecký výbor:
Mgr. Michal Adamec, PhD., predseda
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.
prof. Ing. Karol Ujházy, PhD.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Ing. Andrea Lešová, PhD., garant sekcie zoológia
Ing. Slavomír Celer, PhD., garant sekcie lesníctvo
RNDr. Róbert Šuvada, PhD., garant sekcie botanika
RNDr. Alexander Lačný, PhD., garant sekcie anorganika