Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Členenie biosférickej rezervácie


Podľa smerníc Komisie MAB pre výber, by každá BR mala obsahovať :
 • reprezentatívnu ukážku hlavného biómu, ktorý je charakteristický pre príslušnú oblasť alebo zemepisnú zónu,
 • ukážky výnimočných alebo ojedinelých ekosystémov, alebo rastlinných či živočíšnych populácií,
 • ukážky harmonického využívania prírodných zdrojov miestnym obyvateľstvom,
 • ukážky degradovanej prírody, ktorá si vyžaduje rahabilitáciu.
Tieto požiadavky boli podkladom pre členenie BR na jadrové územie, nárazníkovú zónu a prechodné územie. Uvedená diferenciácia územia by mala podporovať nielen prísne ochranárske činnosti, ale aj aktivity smerujúce k rehabilitácii narušených častí a k trvalo udržateľnému využívaniu územia.


Jadrovú zónu v BR Tatry predstavujú prevažne územia národných prírodných rezervácií, ktoré sú prísne chránené podľa národnej legislatívy. Slúžia ochrane biodiverzity, nedeštrukčnému výskumu a inému málo zaťažujúcemu využitiu.
 • výmera 49 663 ha (44 % z výmery BR Tatry)
 • nadmorská výška 125O - 2655 m
 • horské a vysokohorské lesy smrekového vegetačného stupňa a spoločenstvá kosodrevinového, alpínskeho a subniválneho stupňa
Nárazníkovú zónu predstavujú lesné spoločenstvá okolo intravilánu tatranských osád, kúpeľných, liečebných a turisticko-športových stredísk Uprednostňovanými aktivitami v tejto zóne sú environmentálne vzdelávanie, rekreácia, ekoturistika ako aj základný výskum
 • výmera 23 744 ha (21 % z výmery BR Tatry)
 • nadmorská výška 800 - 1250 m
 • lesy podhorského stupňa a parkové priestory v intravilánoch tatranských osád
Prechodnú (rozvojovú) zónu predstavuje celé ochranné pásmo TANAPu. Táto zóna umožňuje rozmanité využívanie územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja miestnych zdrojov.
 • výmera 39 844 ha (35 % z výmery BR Tatry)
 • nadmorské výšky približne do 750 - 850 m
 • poľnohospodárska a lesná krajina ochranného pásma TANAPu s historicky vzniknutými podtatranskými obcami a mestami
© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.