Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Základné informácie


Biosférické rezervácie (BR) sú územia suchozemských, pobrežných, či morských ekosystémov, alebo ich kombináciou, ktoré sú medzinárodne uznané v rámci Programu UNESCO Človek a biosféra (MAB). Každá BR má spĺňať tri základné a vzájomne sa doplňujúce funkcie:
  • ochrannú funkciu, tj. zachovanie genetickej, druhovej, ekosystémovej a krajinnej rozmanitosti
  • rozvojovú funkciu, tj. podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja, ktorý je spoločensko-kultúrne a ekologicky trvalo udržateľný
  • podpornú logistickú funkciu, tj. podpora názorných ukážkových projektov, environmentálneho vzdelávania a výchovy, výskumu a monitorovania vo vzťahu k miestnym, štátnym, regionálnym a svetovým problémom ochrany a trvalo udržateľného rozvoja.
Biosférická rezervácia Tatry

Zapísaná do svetovej siete BR : 15. februára 1993
Výmera : 113 221 ha

Je bilaterálnou biosférickou rezerváciou, ktorá pozostáva z TANAPu a jeho ochranného pásma, na území Slovenskej republiky a TPN, na území Poľska.

Poloha

Tatranský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska. Na severe je ohraničený štátnou hranicou s Poľskom v dĺžke približne 60 km. Južná hranica má nepravidelný priebeh okrajom lesných komplexov alebo úpätím Tatier. Najvýchodnejší bod národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádza na okraji lesa neďaleko obce Lendak a najzápadnejší na okraji lesa pri ústí Suchej doliny na severovýchod od obce Liptovské Matiašovce.

© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.