Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Charakteristika pôd


Pestré geologické podložie, značná výšková amplitúda s charakteristickými formami makro a mikroreliéfu, ako aj charakteristické klimatické podmienky boli dôsledkom vytvorenia pestrej štruktúry pôd v Tatrách.

V podhorí - v Podtatranskej kotline a Podtatranskej brázde sa vyskytujú prevažne poľnohospodársky využívané pôdy s dobrou zásobou živín, ktoré vznikli na mäkkých flyšových horninách, proluviálnych a aluviálnych sedimentoch. Nižšiu úrodnosť majú pôdy na glacifluviálnych zahlinených štrkopieskoch, ktoré sú využívané prevažne ako lúky a pasienky. Z pôdnych typov sa v spomínanom území vyskytujú regozeme, rendziny, pararendziny, čiernice, kambizeme, pseudogleje, gleje , organozeme, fluvizeme a ich subtypy a variety.

V lesnom stupni Tatier, v teréne s komplikovanejšími reliéfovými pomermi sa vyskytujú lesné pôdy. Ich horšia obrábateľnosť je spôsobená odlišnými vlastnosťami ako aj prítomnosťou nadložných diagnostických horizontov. Najrozšírenejšími pôdami v tomto stupni sú kambizeme, podzoly, ale vyskytujú sa tu tiež rankre, rendziny, pararendziny, regozeme, litozeme, gleje, pseudogleje, organozeme a fluvizeme.

Pre oblasť nad hornou hranicou lesa je charakteristický pôdny substrát rozsiahlych kosodrevinových komplexov subalpísnkeho stupňa, hôľnych trávnatých lúk alpínskeho stupňa ako aj mozaikovite sa vyskytujúce pôdy medzi na povrch vystupujúcim horninovým podložím. Typickými sú iniciálne a melanické pôdy, ale aj podzoly a kambizeme.© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.