Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Akčný plán
pre Biosférickú rezerváciu Tatry na roky 2001 – 2005

I.  Enviromentálna situácia v Biosférickej rezervácii (ďalej len „BR“) Tatry

 

Úvod

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Zohrávajú významnú úlohu nielen pre miestne obyvateľstvo, ale poznatky z takého územia sú potrebné pre celú spoločnosť a sú základným pilierom vízie biosférických rezervácií pre 21. storočie, ktorá bola formulovaná v záveroch Sevillskej konferencie:

 

1.       Posilniť príspevok biosférických rezervácií pri vykonávaní medzinárodných dohôd, hlavne pri podpore ochrany a trvalo udržateľného rozvoja, špeciálne v súvislosti s Dohovorom o biologickej diverzite.

2.       Zakladať biosférické rezervácie v rôznych prírodných, ekonomických a kultúrnych podmienkach a v rozsiahlych neporušených oblastiach na periférii veľkých miest.

3.       Podporovať vznik regionálnych a tematických sietí biosférických rezervácií ako zložitej Svetovej siete biosférických rezervácií.

4.       Posilniť vedecký výskum, monitoring a výchovu v biosférických rezerváciách s cieľom ich ochrany až po trvalo udržateľný rozvoj na základe poznatkov prírodných a spoločenských vied. Táto požiadavka je naliehavá hlavne v krajinách, kde si biosférické rezervácie vyžadujú odbornú a finančnú pomoc.

5.       Zabezpečiť rovnomernú spoluúčasť všetkých zón biosférických rezervácií k ochrane, trvalo udržateľnému rozvoju a vedeckému pochopeniu.

6.       Rozšíriť prechodnú zónu biosférických rezervácií tak, aby zahrňovala väčšie oblasti vhodné pre ekosystémový manažment a využitie BR na prieskum a vysvetlenie ponímania trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni. Väčšia pozornosť by sa mala venovať práve rozširovaniu biosférických rezervácií než ostatných druhov chránených území.

7.       Vo väčšej miere zohľadňovať existenciu človeka v biosférických rezerváciách. Malo by nastať prepojenie medzi kultúrnou a biologickou diverzitou. Mali by byť zachované tradičné poznatky a genetické zdroje a mala by byť uznaná a podporovaná ich úloha pri trvalo udržateľnom rozvoji.

8.       Podnecovať manažment každej biosférickej rezervácie hlavne na základe akejsi “zmluvy” medzi miestnou komunitou a spoločnosťou ako celkom. Dosiahlo by sa otvorenejšie a adaptabilnejšie spravovanie, ktoré by sa ľahšie rozvíjalo. Takýto prístup by mal pomôcť zabezpečiť lepšie schopnosti reagovať na vonkajšie politické, ekonomické a sociálne tlaky zo strany biosférických rezervácií a ich miestneho obyvateľstva.

9.       Zjednotiť všetky záujmové skupiny a sektory v spoločnom chápaní biosférických rezervácií ako súčasti celosvetovej siete a zabezpečiť bezplatný prenos informácií pre všetkých zúčastnených.

10.    Investovať do budúcnosti. Biosférické rezervácie by mohli pomôcť pri podpore nášho pochopenia vzťahov medzi človekom a prírodou vrátane programov zvyšovania verejného povedomia, informovanosti a vzdelávania v dlhodobom meradle a so zreteľom na viacgeneračnú perspektívu.

                Sevillská stratégia pre biosférické rezervácie nadväzuje na Dohovor o biologickej diverzite a Agendu 21. Určuje však osobitnú úlohu BR sústredením na niekoľko princípov (I. - IV.), ktoré sa ďalej špecifikujú.

 

·       I. využívať BR na ochranu prírodnej a kultúrnej rozmanitosti:

Zámer I.1: Zlepšiť prostredníctvom Svetovej siete BR pokrytie reprezentatívnych príkladov prírodnej a kultúrnej biologickej rozmanitosti.

Zámer I.2: Začleniť BR do ochranárskeho plánovania.

·       II. využívať BR ako modely manažmentu krajiny a trvalo udržateľného rozvoja:

Zámer II.1: Zabezpečiť podporu a zapojenie miestneho obyvateľstva.

Zámer II.2: Zabezpečiť lepšie zosúladenie a interakciu medzi zónami BR.

Zámer II.3: Začleniť BR do územného plánovania.

·       III. využívanie BR na výskum, monitorovanie, výchovu a vzdelávanie:

Zámer III.1: Zlepšiť povedomie o vzájomnom prepojení ľudstva a biosféry.

Zámer III.2: Zdokonaliť monitorovanie.

Zámer III.3: Zlepšiť vzdelávanie, uvedomelosť a spoluúčasť verejnosti.

Zámer III.4: Zlepšiť výcvik odborníkov a manažérov.

·       IV. implementácia koncepcie BR:

Zámer IV.1: Integrovať funkcie BR.

Zámer IV.2: Posilniť Svetovú sieť BR.

 

Základné informácie

Tatranský národný park (ďalej len “TANAP”) sa vyhlásil zákonom SNR č. 11/1949 Zb. o Tatranskom národnom parku, doplnil nariadením vlády SSR č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku v znení nariadenia vlády SR č. 272/1991 Zb.

BR Tatry tvorí bilaterálnu biosférickú rezerváciu spolu s poľským národným parkom (Tatrzanski Park Narodowy, ďalej len „TPN“). BR Tatry bola zapísaná do svetovej siete BR dňa 15.2.1993. Rozprestiera sa na výmere 110 685 ha v štyroch okresoch (Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok) dvoch krajov (Žilinský, Prešovský). Percentuálne podiely jednotlivých druhov pozemkov predstavujú: lesný pôdny fond 69,0 %, poľnohospodársky pôdny fond 27,2 % a ostatné plochy 3,8 %.

 

Stav siete chránených území:

 

Kategória

Celkový počet

Výmera (v ha)

národná prírodná rezervácia       (ďalej len “NPR”)

28

3 8017,3000

prírodná rezervácia                     (ďalej len “PR”)

20

670,8000

národná prírodná pamiatka         (ďalej len “NPP”)

1

-

prírodná pamiatka                       (ďalej len “PP”)

3

74,5400

chránený areál                             (ďalej len “CHA”)

1

7,2403

 

Stručná všeobecná charakteristika

Medzinárodná slovensko-poľská BR Tatry predstavuje jedinečný súbor ekosystémov na žulovom, vápencovom a dolomitovom podloží, s typickým glaciálnym reliéfom Západných Karpát, v rozpätí nadmorských výšok 600 – 2 655 m. Územie s pestrými abiotickými podmienkami vytvára prostredie pre výskyt mnohých endemických, reliktných, vzácnych, kriticky ohrozených a cenných druhov rastlín a živočíchov a ich spoločenstiev. Tatry špecifickým spôsobom ovplyvnili a ovplyvňujú kultúrno-historický a súčasný vývoj obyvateľstva žijúceho v ich bezprostrednej blízkosti, ale aj v širokom okolí.

 

Rozmanitosť prírody

V BR Tatry sa zaevidoval nasledovný počet druhov rastlín a živočíchov.

 

Rastlinstvo:          1 050 druhov húb,

800 druhov lišajníkov,

750 druhov machorastov,

1390 druhov cievnatých rastlín,

                               z toho     39 druhov rastúcich iba v Tatrách (endemické druhy),

                                               41 druhov rastúcich iba v Západných Karpatoch (západokarpatské endemity),

                                               57 druhov rastúcich iba v Karpatoch (karpatské endemity).

Živočíšstvo:          niekoľko tisíc druhov bezstavovcov,

                               178 druhov stavovcov       

10 druhov rýb,

3 druhy obojživelníkov,

                                               8 druhov plazov,

                                               115 druhov vtákov,

42 druhov cicavcov.

Zonácia BR

Tri zóny BR na výmere 110 685 ha sa rozprestierajú v rámci výškového rozpätia od 600 do 2 655 m n. m.

 

§          jadrová zóna – predstavuje prevažne v nadmorskej výške 1 250 – 2 655 m územia národných prírodných rezervácií (44 % z výmery BR Tatry) – horské a vysokohorské lesy smrekového vegetačného stupňa a spoločenstvá kosodrevinového, alpínskeho a subniválneho stupňa.

§        nárazníková zóna – predstavuje lesné spoločenstvá okolo intravilánu tatranských osád, kúpeľných, liečebných a turisticko-športových stredísk (lesy podhorského stupňa a parkové priestory v intravilánoch tatranských osád, čo je 21 % z výmery BR Tatry) v nadmorskej výške 800 – 1 250 m.

§          prechodná zóna – tvorí poľnohospodársku a lesnú krajinu celého ochranného pásma TANAP s historicky vzniknutými podtatranskými obcami a mestami (35 % z výmery BR Tatry) v nadmorských výškach približne od 600 – 850 m.

 

Organizačné a právne aspekty

V súčasnosti na Správe TANAP pracuje 20 pracovníkov v 3 odboroch (odbor starostlivosti o chránené časti prírody, odbor starostlivosti o krajinu, odbor strážnej služby a environmentálnej výchovy). Do dnešného dňa sa neuskutočnila delimitácia majetku a pracovníkov od Štátnych lesov TANAP (ďalej len “ŠL TANAP”). Jej uskutočnenie by vo veľkej miere prispelo k dobudovaniu Správy TANAP, a tým k výraznému skvalitneniu výkonu praktickej ochrany prírody. Územie BR je totožné s územím TANAP a jeho ochranného pásma, vyhláseným zákonom SNR č. 11/1949 Zb. Ochrana predmetného územia sa zabezpečuje v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Stav starostlivosti o prírodné zložky BR

Ochrana prírody a krajiny na území BR Tatry vychádza a uskutočňuje sa v zmysle Programu starostlivosti o Tatranský národný park schváleného uznesením vlády SR č. 658/1991. V súčasnosti sa pripravuje novelizácia tohoto programu, ktorý vnímame ako základný dokument pre účely manažmentu, t.j. časovo-priestorovej diferenciácie rozličnej intenzity starostlivosti o prírodné systémy a krajinu.

 

Nedoriešená delimitácia a nedostatok finančných prostriedkov však spôsobuje veľmi obmedzené možnosti napĺňania, predovšetkým praktických výkonov v oblasti starostlivosti o územie. Narastajúci tlak na územie BR Tatry predovšetkým v oblasti urbanizácie, turizmu, športového využívania, ale aj hospodárenia v lesoch si vyžaduje pripraviť novú koncepciu ochrany prírody založenú na zásadách trvalo udržateľného života. Územie národného parku (ďalej len “NP”) sa v Generele nadregionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len “ÚSES”) chápe ako nadregionálne biocentrum európskeho významu. Princípy tvorby krajiny opierajúce sa o ÚSES sa uplatňujú v ochrannom pásme NP pomocou aktívnej tvorby krajinnej štruktúry, aby sa postupne dotvorila ekologicky stabilná krajina, v ktorej sa bude vykonávať starostlivosť o ekosystémy a ochrana biologickej rozmanitosti v úzkej súčinnosti Správy TANAP s miestnymi samosprávami, domácim obyvateľstvom, vlastníkmi pozemkov a podnikateľskými subjektami.

 

Lesné hospodárstvo

Lesy BR charakterizuje rozdielne vlastníctvo (štátne 54,6 %, urbárske 33,7 %, mestské a obecné 9,8 %, súkromné, cirkevné a ostatné 1,9 %). Najväčšie konflikty s cieľmi ochrany prírody vznikajú v otázke spracovania kalamít (vetrové, snehové, hmyzové). Nedoriešená je kľúčová otázka náhrady majetkovej ujmy (§ 47 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.).

 

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo v dôsledku zmien v dotačnej politike je extenzívne. Správa TANAP podporuje racionálne využívanie územia predovšetkým v “C” zóne s cieľom prinavrátenia k pôvodnému rázu krajiny (pozemkové úpravy, krajinno-ekologické plánovanie, rekonštrukcia krajiny podhoria).

 

Územné plánovanie

Dynamický rozvoj v značnej miere nerešpektuje ciele trvalo udržateľného rozvoja v BR Tatry. Nebezpečné sú predovšetkým snahy o zmenu koncepcie územného rozvoja predovšetkým na území tatranských osád prostredníctvom zmeny zásadných regulatívov v platnom územnom pláne veľkého územného celku (ďalej len “ÚP VÚC”) Prešovský kraj (vyhláseného nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z.) a ÚP VÚC Žilinský kraj (nariadenie vlády SR č. 223/1998 Z.z.)

 

Rekreácia a turizmus

Rekreačné aktivity presahujú v niektorých oblastiach únosnosť územia. Správa TANAP sa snaží návštevníkov usmerňovať mimo vzácnych území, napríklad aj budovaním náučných chodníkov (ďalej len “NCH”). V poslednom období sa zvyšuje počet skiaplinistov, ktorý sa prejavuje rušením živočíchov dokonca aj v zime. Pre TANAP platí Návštevný poriadok Tatranského národného parku (všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 1/1999).

 

Environmentálna výchova

Výchovno-propagačné aktivity s miestnym obyvateľstvom sa, hlavne v poslednom čase, realizujú pomocou projektov a aktivít súvisiacich s veľmi úzkym prepojením miestneho obyvateľstva, miestnych podnikateľov s cieľom tvorby lokálnych a regionálnych koncepcií ďalšieho rozvoja územia BR predovšetkým v jeho podhorí.

 

 

II.Akčný plán pre BR Tatry

 

P. č.

Opatrenie

Gestor

Termín splnenia

Predpo-kladané náklady

(v tis. Sk)

Predpo-kladaný finančný zdroj

1. Legislatíva

1.1

Zabezpečiť zonáciu NP v zmysle novely zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.

MŽP SR

31.12.2003

40

ŠR

1.2

Zabezpečiť vylúčenie výkonu práva poľovníctva v NPR a v Chránenej kamzíčej oblasti v Západných Tatrách

MŽP SR

31.12.2003

50

ŠR

2. Starostlivosť o BR

2.1

Zabezpečiť praktickú starostlivosť v zmysle programov záchrany NPR Bielovodská dolina a NPR Kotlov žľab zvýšenia ekologickej stability lesných ekosystémov

MŽP SR

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

30

30

30

ŠR

2.2

Zabezpečiť pokračovanie praktickej realizácie projektu záchrany kamzíka vrchovského tatranského v zmysle schváleného programu záchrany v spolupráci TPN

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

 
 

ŠR

2.3

Zabezpečiťrealizáciu programu záchrany svišťa vrchovského

MŽP SR

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

100

60

60

ŠR

2.4

Zabezpečiť realizáciu návrhov z výsledkov monitoringu vybraných tatranských plies – Štrbské pleso, Popradské pleso

MŽP SR

31.12.2004

30

ŠR

2.5

Zabezpečiť pri obnove LHP pre lesné hospodárske celky uplatnenie požiadaviek na prírode blízky spôsob obhospodarovania lesov s dôrazom na maximálne využívanie prirodzenej obnovy (prirodzeného zmladenia), predlžovanie doby obnovy, zachovanie prestarnutých porastov, vylúčenie holorubov a pestovania nepôvodných drevín

MŽP SR

31.12.2005

20

ŠR

2.6

Zabezpečiť realizáciu manažmentových opatrení vybraných mokradí (PR Medzi bormi, PR Machy, PR Švihrová, Popradské rašelinisko)

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

20

20

20

20

ŠR

3. Výskum

3.1

Zabezpečiť výskum na zistenie príčin znižovania početnosti stavu kamzíka vrchovského tatranského

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

20

20

20

20

ŠR

3.2

Zabezpečiť výskum ekologickej stability lesných ekosystémov v NPR Suchá dolina, NPR Tichá dolina a NPR Belianske Tatry

MŽP SR

31.12.2003

31.12.2004

         30

30

 

ŠR

3.3

Zabezpečiť výskum odľahlých vysokohorských jazier v rámci medzinárodného projektu EMERGE

MŽP SR

31.12.2003

31.12.2004

20

20

ŠR

4. Regionálny environmentálny monitoring a informatika

4.1

Zabezpečiť monitoring kamzíka vrchovského tatranského v rámci projektu záchrany tohto kriticky ohrozeného živočícha

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

 

ŠR

4.2

Zabezpečiť inventarizáciu inváznych rastlinných druhov v osadách mesta Vysoké Tatry, okolo Cesty slobody a ich elimináciu

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

10

10

10

10

ŠR

4.3

Zabezpečiť doplňovanie verejnej informačnej databázy ako súčasti budovaného automatizovaného informačného systému ochrany prírody na Slovensku

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

10

10

10

10

Š

4.4

Zabezpečiť informovanie o stave územia regionálnymi masovo-komunikačnými prostriedkami

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

5

5

5

5

ŠR

4.5

Zabezpečiť pravidelnú distribúciu informácií o aktivitách BR do Slovenského národného komitétu UNESCO

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

2

2

2

2

ŠR

4.6

 

 

 

Zabezpečiť vytvorenie a priebežné aktualizovanie web-stránky pre informovanie verejnosti o všetkých aspektoch ochrany a manažmentu BR (www.br-tatry.sk)

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

40

5

5

5

ŠR

5. Územné plánovanie a stavebný poriadok

5.1

Zabezpečiť spoluprácu pri zosúlaďovaní činností v zmysle schváleného územného plánu VÚC Žilinského a Prešovského kraja a rozvoja regiónu s poslaním a funkciami BR v procese vypracovávania územných plánov obcí

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

20

20

ŠR

6. Aktivity obcí, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií/združení občanov

6.1

Zabezpečiť pracovné stretnutie zástupcov samospráv BR Tatry a ŠOP SR vzhľadom na súčasný stav prístupového procesu do EÚ

MŽP SR

31.12.2002

20

ŠR

6.2

Zabezpečiť spoluprácu s miestnymi samosprávami a odbornými organizáciami pri vypracovávaní projektov miestnych ÚSES a pri krajinno-ekologickom plánovaní

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

5

5

5

5

ŠR

6.3

Zabezpečiť spoluprácu pri realizácii projektu “Obnova dediny”

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

5

5

5

5

ŠR

6.4

Zabezpečiť spoluprácu so zástupcami miestnych samospráv, organizácií a užívateľov krajiny BR s cieľom zosúladiť rozvojové zámery a aktivity v podtatranskom regióne prostredníctvom školení lokálnych odborníkov a manažérov prostredníctvom Rady BR

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

30

30

30

30

 

ŠR

 

6.5

Zabezpečiť spoluprácu pri vzdelávaní miestnych ľudských zdrojov pre účely poskytovania sprievodcovských a turisticko-rekreačných služieb – certifikácia

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

40

40

 

 

ŠR

 

7. Environmentálna výchova a vzdelávanie

7.1

Zabezpečiť environmentálne výchovné programy na školách v podtatranskom regióne (napr. Ja a príroda – Zelený zošit, Pomôžme zachrániť kamzíka)

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

40

40

40

40

     ŠR

7.2

Zabezpečiť prípravu projektu rekonštrukcie náučnej lokality Monte Móry, NCH Nové Štrbské pleso – Monte Móry a zrúcaniny rozhľadne na vrchu Klát v oblasti osady Štrbské pleso

MŽP SR

31.10.2003

 

ŠR

7.3

Zabezpečiť prípravu výstavy s tematikou súčasného stavu prístupového procesu do EÚ

MŽP SR

31.12.2002

20

ŠR

7.4

Zabezpečiť vydanie obrázkového pexesa “Poznajte TANAP”

MŽP SR

31.12.2002

250

ŠR

8. Organizácia, riadenie, personálne a technické zabezpečenie

8.1

Pripraviť rokovanie na ministerskej úrovni na delimitáciu majetku ŠL TANAP, zabezpečiť personálne a technicko-administratívne dobudovanie Správy TANAP

MŽP SR

31.12.2002

-

-

8.2

Zabezpečiť vybudovanie administratívneho informačno-environmentálneho strediska v Tatranskej Štrbe – 1. etapa

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

200

 

ŠR,

 

8.3

Zabezpečiť zriadenie funkcie koordinátora BR na organizovanie a koordinovanie výskumu v spolupráci s užívateľmi pôdy, samosprávami a so Slovenským Komitétom MAB

MŽP SR

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

50

50

50

50

ŠR

Pozn.:

V rozpočte  Akčného plánu pre BR Tatry nie sú zahrnuté  náklady na aktivity v BR  spadajúce do pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva, školstva a zahraničných vecí, ako ani predpokladané finančné prostriedky z fondov a nadácií.


Celková finančná náročnosť opatrení:

 

Opatrenie

Finančný zdroj (v Sk)

ŠR
ŠFŽP

Iné zdroje

Spolu

1. Legislatíva

1 520 000

-

-

1 520 000

2. Starostlivosť o BR

643 000

12 900 000

2 000 000

15 543 000

3. Výskum

300 000

6 000 000

-

6 300 000

4. Regionálny environmentálny monitoring a informatika

120 000

4 500 000

150 000

4 770 000

5. Územné plánovanie a stavebný poriadok

20 000

-

-

20 000

6. Aktivity obcí, podnikateľských subjektov a MVO/OZ

335 000

-

350 000

685 000

7. Environmentálna výchova a vzdelávanie

205 000

3 480 000

240 000

3925 000

8. Organizácia, riadenie, personálne a technické zabezpečenie

2 000 000

10 000 000

2 000 000

14 000 000

Celkové predpokladané náklady (v Sk)

5 143 000

36 880 000

4 740 000

46 763 000

 

© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.