Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Správa Tatranského národného parku


Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Štrbe je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny pôsobiaca na území Tatranského národného parku jeho ochranného pásma a v 1. stupni ochrany v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v častiach okresov Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok. Je súčasťou organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, patriacej do rezortu Ministerstva životného prostedia SR.

Predmetom činnosti Správy Tatranského národného parku je najmä:
  • ochrana prírody a krajiny na území v pôsobnosti,
  • starostlivosť o ekosystémy,
  • realizácia opatrení programov záchrany ohrozených organizmov a maloplošných chránených území,
  • príprava odborných stanovísk pre vydávanie súhlasov, vyjadrení, záväzných posudkov alebo výnimiek orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
  • dozorná činnosť podľa § 58 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  • výskum, prieskum a monitoring ekosystémov a ich častí, ako aj hodnotenie vplyvu človeka na ne,
  • dokumentačná činnosť,
  • kultúrno-výchovná, edičná a propagačná činnosť, najmä ekologická výchova a environmentálne vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov národného parku
Správa Tatranského národného parku
Biosférická rezervácia TATRY
P.O.Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 75
tel./fax: 052/4484 217
e-mail: stanap@sopsr.sk
http://www.kamzik.sk

pracovisko Liptovský Mikuláš
Hodžova 11, 031 01 L. Mikuláš, tel./fax: 044/5514 125Medzivládny program UNESCO Človek a biosféra bol prijatý bývalou Československou vládou v roku 1971. Na základe žiadosti Ministerstva zahraničných vecí ČSSR prijala vedeckú gesciu nad programom MAB bývalá Českolsovenská akadémia vied. V rámci programu UNESCO bolo prijatých 12 oborových projektov. Projekt MAB mal číslo 8.

V roku 1992 sa pri Ministerstve zahraničných vecí SR sformovala - ustanovila Slovenská komisia pre program UNESCO. V rámci tohoto programu je niekoľko oborových programov, medzi nimi aj program Človek biosféra - MAB. Dňa 9. marca 1993 na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Slovenského národného komitétu (SNK) medzivládneho programu UNESCO Človek a biosféra. Podobne sa uskutočnili ustanovujúce schôdze iných programov UNESCO na Slovensku. Všetky programy koordinuje Slovenská komisia pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR prostredníctvom Slovenských národných komitétov jednotlivých programov. Program Človek a biosféra priamo koordinuje Slovenský národný komitét programu MAB. Gestorom celého programu UNESCO na Slovensku je Slovenská akadémia vied. Gestorom programu MAB je Ústav ekológie krajiny SAV. Preto predsedom Slovenského národného komitétu programu MAB je riaditeľ Ústavu ekológie krajiny SAV Ing. Július Oszlányi, CSc. Sídlo a adresa Slovenského národného komitétu MAB je totožná so sídlom Ústavu ekológie krajiny SAV. Podpredsedom SNK je Prof. Vološčuk.

Predseda SNK MAB:
Ing. Július Oszlányi, CSc.
Adresa: Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava, SK
Telefón: ++421 (0)2 5249 3920, 5249 3882
Fax: ++421 (0)2 5249 4508
E-mail: kniha@uke.savba.sk

Podpredseda SNK MAB: Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
Adresa: Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica, SK
Telefón: ++421 (0)45 6941 102, 6941 212
Fax: ++421 (0)45 6920 117
E-mail: voloscuk@vsld.tuzvo.sk© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.