Základné informácie
Rastlinstvo
Živočíšstvo
Geologická stavba
Hydrické pomery
Charakteristika pôd
Klimatické pomery
Človek a príroda
Členenie územia BR
Akčný plán BR
Dokumenty
Linky
Kontakty
 
 

Hydrické pomery


Vody z Tatranského národného parku prispievajú k vodnosti baltského a čiernomorského úmoria. Do úmoria Čierneho mora patrí časť Západných Tatier, kde hlavnou zbernou riekou je Váh, z vysokotatranskej časti sem patrí povedie Bieleho Váhu a Kôprového potoka. K baltskému úmoriu patrí prevažná časť Vysokých a Belianskych Tatier.Väčšina ich tokov vytvára rieku Poprad, len severnú stranu národného parku odvodňuje Bialka s Javorinkou priamo do Dunajca.

Typickou súčasťou Tatier sú aj jazerá, ktoré sú pozostatkom ľadových dôb. V Západných Tatrách sa nachádza 20 plies, vo Vysokých Tatrách 85. Tatranské jazerá (plesá) vznikli buď vyhĺbením erozívnou modelačnou činnosťou ľadovca (karové plesá) alebo akumuláciou morénového materiálu (hradené – morénové plesá). Väčšina však vznikla obidvoma spôsobmi, kedy ľadovcom vyhĺbená panva bola zahradená morénovými nánosmi. Plesá podliehajú prirodzenej dynamike, čím dochádza k postupnému zarastaniu, zanášaniu usadeninami, prípadne zasypávaniu sutinovými kužeľmi a porušovaniu tesnosti morény. Medzi najväčšie plesá v Tatranskom národnom parku patria Veľké Hincovo pleso (plocha 20,08 ha, hĺbka 53 m), Štrbské pleso (plocha 19,76, hĺbka 20 m) a Nižné Temnosmrečianske pleso (plocha 12 ha, hĺbka 38 m).© 2002 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku.
Textové podklady spracovali: Ing. Anna Turčanová, Ing. Juraj Švajda
Materiály prevzaté z publikácie I. Vološčuk a kol.: Tatranský národný park. Gradus Martin, 1994, 551 s.
Fotografie poskytla Martina Proháczková.