Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

     V súlade s čl.11 Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch) sú členské štáty povinné sledovať stav biotopov a druhov na ktoré sa vzťahuje Zmluva. viac...

Priaznivý stav
Nelesné biotopy
Lesné biotopy
Rastliny
Živočíchy
Vtáky
Konferencie
Konferencia: 15.-17.03.2005
Konferencia: 15.-16.11.2004
Konferencia: 15.-16.06.2004
Konferencia: 20.-21.01.2004
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR