Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Hodnotenie vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000

Potreba a postup hodnotenia plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 vyplýva zo Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej smernica o biotopoch), konkrétne z článku 6 (3) a 6 (4).

Článok 6 odsek (3)
"Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí s určitou lokalitou alebo nie je pre starostlivosť o ňu nevyhnutný , ale pravdepodobne bude mať na túto lokalitu významný vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inými plánmi a projektmi, bude predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Z hľadiska záverov hodnotenia dopadov na lokalitu a s ohľadom na ustanovenia v odseku 4 príslušné národné orgány schvália tento plán alebo projekt len vtedy, keď zistia, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality a v prípade, že je to vhodné, prihliadnu tiež na stanovisko verejnosti."
Článok 6 odsek (4)
"Ak aj napriek negatívnemu hodnoteniu dopadov na lokalitu a neexistencii alternatívnych riešení, sa musí plán alebo projekt realizovať z naliehavých dôvodov prvoradého verejného záujmu vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov, členský štát príjme všetky kompenzačné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie ochrany celkovej spojitosti sústavy Natura 2000. O prijatých kompenzačných opatreniach bude informovať Komisiu.
Ak sa na príslušnej lokalite vyskytujú prioritné typy biotopov a / alebo prioritné druhy, jediné dôvody, na ktoré je možné prihliadať sú tie, ktoré sa týkajú ľudského zdravia alebo verejnej bezpečnosti, priaznivých dôsledkov prvoradého významu z hľadiska životného prostredia alebo podľa stanoviska Komisie iných naliehavých dôvodoch prevažujúceho verejného záujmu."
diagram

Pre metodické usmernenie či objasnenie uplatnenia postupu podľa ustanovení článku 6 smernice o biotopoch vydala EK viaceré sektorové metodické príručky (https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=9&lang=sk) a zverejnila Rozsudky Európskeho súdneho dvora, ktoré súvisia s problematikou.

Legislatíva na Slovensku

Ustanovenia článku 6 smernice o biotopoch  sa premietli do legislatívy SR v ustanoveniach § 28 zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zisťovacie konanie (screening) je v kompetencii OÚ v sídle kraja, ktorý rozhoduje o pravdepodobnosti významného ovplyvnenia území sústavy Natura 2000  na základe odborného stanoviska ŠOP SR alebo Správy NP. Súčasťou takéhoto odborného stanoviska je vypracovaný formulár zo zisťovacieho konania.

Primerané hodnotenie vplyvov sa vykonáva v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, najčastejšie ako súčasť správy o hodnotení. Postup a základné princípy spracovania primeraného hodnotenia sú uvedené v Metodike primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (2023). Podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov na územia európskej sústavy chránených území a obsah primeraného hodnotenia boli zozáväznené prostredníctvom  Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.

V praxi môže byť primerané hodnotenie vyžadované pre plán alebo projekt, ktorý:
  • z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (EIA/SEA) síce nedosahuje prahové hodnoty zadefinované v tomto zákone (§4, §7, Príloha č. 8) ale na základe výsledku zisťovacieho konania podľa § 28 (screeningu) zákona o ochrane prírody môže mať významný negatívny vplyv na územie sústavy Natura 2000,
  • je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (EIA/SEA) a je predpoklad významného vplyvu na územie sústavy Natura 2000 (napr. na základe požiadavky uvedenej v stanovisku orgánu ochrany prírody, rozsahu hodnotenia).

Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov je oprávnená vyhotovovať len autorizovaná osoba  podľa  § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo organizácia ochrany prírody prostredníctvom autorizovanej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody. Zoznam autorizovaných osôb je zverejnený na: https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/autorizovane-osoby/

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR