Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Hodnotenie vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000
      Potreba a postup hodnotenia plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 vyplýva zo Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej smernica o biotopoch), konkrétne z článku 6(3) a 6 (4).
Článok 6 odsek (3)
"Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí s určitou lokalitou alebo nie je pre starostlivosť o ňu nevyhnutný , ale pravdepodobne bude mať na túto lokalitu významný vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inými plánmi a projektmi, bude predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Z hľadiska záverov hodnotenia dopadov na lokalitu a s ohľadom na ustanovenia v odseku 4 príslušné národné orgány schvália tento plán alebo projekt len vtedy, keď zistia, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality a v prípade, že je to vhodné, prihliadnu tiež na stanovisko verejnosti."
Článok 6 odsek (4)
"Ak aj napriek negatívnemu hodnoteniu dopadov na lokalitu a neexistencii alternatívnych riešení, sa musí plán alebo projekt realizovať z naliehavých dôvodov prvoradého verejného záujmu vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov, členský štát príjme všetky kompenzačné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie ochrany celkovej spojitosti sústavy Natura 2000. O prijatých kompenzačných opatreniach bude informovať Komisiu.
Ak sa na príslušnej lokalite vyskytujú prioritné typy biotopov a / alebo prioritné druhy, jediné dôvody, na ktoré je možné prihliadať sú tie, ktoré sa týkajú ľudského zdravia alebo verejnej bezpečnosti, priaznivých dôsledkov prvoradého významu z hľadiska životného prostredia alebo podľa stanoviska Komisie iných naliehavých dôvodoch prevažujúceho verejného záujmu."
      Na Slovensku je legislatívnym nástrojom na hodnotenie plánov a projektov na územia Natura 2000 zákon O ochrane prírody a krajiny (§ 28 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov) a zákon O posudzovaní vplyvov na ŽP (č. 24/ 2006 Z.z.) Predmetom posudzovania sú:

- plány alebo projekty, ktoré sú posudzované podľa zákona EIA ak spĺňajú kritéria prílohy č.1 alebo prílohy č.8 tohto zákona pre zisťovacie konanie alebo pre povinné hodnotenie alebo v iných odôvodnených prípadoch, na základe podnetu orgánu štátnej správy

- plány alebo projekty, ktoré nie sú uvedené v prílohe č.1 alebo prílohe č.8 zákona EIA, ale na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny sa činnosť považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti , štruktúre a funkcii ekosystémov (§ 18 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.)

      Európska komisia k ustanoveniam článku 6 smernice o biotopoch vydala dve interpretačné príručky Starostlivosť o územia Natura 2000 a Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000, ako pomôcku pre členské štáty EÚ pri starostlivosti o územia sústavy Natura 2000.

      Posudzovanie projektov a plánov významne ovplyvňujúcich lokality Natura 2000

Európska komisia schválila v roku 2012 nový (podrobnejší) formát prekladania správy o kompenzačných opatreniach: pozri [En, .doc] a [Sk, .doc]. Ide o povinnosť členských štátov vyplývajúcu z článku 6.4 smernice o biotopoc v prípadoch kedy plán alebo projekt bude mať nepriaznivý vplyv na územie sústavy Natura 2000 a na celkovú jej súvislosť, ale je ho potrebné realizovať vo vyššom verejnom záujme.

ŠOP SR spracovala v roku 2014 Metodiku hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike, ktorá obsahuje štruktúru a základné princípy pre tzv. primerané posúdenie vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000.
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR