Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Holubyho kopanice
Kód územia:SKUEV0367
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:3900,062 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 3900,06 ha)
Katastrálne územia :Bošáca, Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrubá Strana, Lubina, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
7220 Penovcové prameniská
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Colias myrmidone
Cottus gobio
Eriogaster catax
Euphydryas maturna
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis myotis
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Rosalia alpina
Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR