Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šranecké piesky
Kód územia:SKUEV0316
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:992,694 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 992,69 ha)
Katastrálne územia :Šranek
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Osmoderma eremita


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR