Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kačenky
Kód územia:SKUEV0311
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:281,409 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 281,41 ha)
Katastrálne územia :Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lucanus cervus
Ophiogomphus cecilia
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio albipinnatus
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Zingel zingelNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR