Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kačenky
Kód územia:SKUEV0311
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:324,555 ha
Správcovia :Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 324,55 ha)
Katastrálne územia :Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Anisus vorticulus
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cobitis taenia
Cucujus cinnaberinus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Misgurnus fossilis
Ophiogomphus cecilia
Rhodeus sericeus amarus
Romanogobio vladykovi
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Zingel zingel


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR