Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kľak
Kód územia:SKUEV0240
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:83,372 ha
Správcovia :Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 64,33 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 19,04 ha)
Katastrálne územia :Fačkov, Vrícko
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Campanula serrata
Canis lupus
Lynx lynx
Rosalia alpina
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR