Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hlavátka podunajská
Názov latinský :Hucho hucho
Priaznivý stav:45 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0243 Orava
SKUEV0253 Váh
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV1303 Alúvium Hrona


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR