Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :7210
Názov biotopu :Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae
Priaznivý stav :33.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :35.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria vápnité slatiny s prevládajúcou vysokou rastlinou z čeľade šachorovitých maricou pílkatou. Vyskytujú sa na stanovištiach s vysokou hladinou podzemnej vody a v okolí minerálnych prameňov na pôdach bohatých na bázy, najmä na vápnik. Pôda je pokrytá travertínovou krustou, ktorá vzniká vyzrážaním minerálnej vody obsahujúcej množstvo uhličitanu vápenatého. Miestami do porastov prenikajú vyššie ostrice, bezkolenec alebo trsť obyčajná a naznačujú ďalší smer zarastania, resp. degradácie biotopu.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0254 Močiar
SKUEV0590 Bielické bahná

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR