Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Veľká Fatra
 Výmera [ha] :60 480  
 Prekryv so sieťou CHÚ :93 % 
 V pôsobnosti :NP Veľká Fatra, NAPANT, CHKO Poľana 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :žilinský, banskobystrický 
    Okres :Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Turčianské Teplice 
    Kataster :Donovaly, Dolný Harmanec, Motyčky, Staré Hory, Turecká, Špania Dolina, Harmanec, Kordíky, Nolčovo, Turčianska Štiavnička, Podhradie nad Váhom, Konské, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Záborie, Turčianske Jaseno, Belá, Necpaly, Dulice, Folkušová, Blatnica, Ľubochňa, Hubová, Ružomberok, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce, Mošovce, Rakša, Háj, Dolná Štubňa, Čremošné, Horná Štubňa, Horný Turček 
 


Charakteristika : Dravce, sovy a ostatné druhy vtákov viazané na rozľahlé lesné komplexy a skalné biotopy tu nachádzajú mimoriadne vhodné podmienky pre hniezdenie a prežívanie. Najvýznamnejšími sú sokol sťahovavý (Falco peregrinus), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), výr skalný (Bubo bubo), sova dlhochvostá (Strix uralensis), orol skalný (Aquila chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) a tetrov hlucháň (Tetrao urogallus). Územie sa vo veľkej miere prekrýva so súčasným národným parkom.

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR