Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Laborecká vrchovina
 Výmera [ha] :107 736 
 Prekryv so sieťou CHÚ :23 % 
 V pôsobnosti :CHKO Východné Karpaty, NP Poloniny, RSOPK Prešov 
 
Lokalizácia chráneného územia :
    Kraj :prešovský 
    Okres :Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník 
    Kataster :Vyšná Jablonka, Nižná Jablonka, Humenský Rokytov, Papín, Zbudský Rokytov, Pakostov, Hrubov, Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Nechválova Polianka, Slovenské Krivé, Jabloň, Vyšné Ladičkovce, Turcovce, Koškovce, Zubné, Dedačov, Hankovce, Adidovce, Maškovce, Vyšný Hrušov, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Rovné, Kochanovce nad Laborcom, Kamenica nad Cirochou, Lackovce, Čertižné, Habura, Kalinov, Borov, Medzilaborce, Vydraň, Palota, Rokytovce, Ňagov, Roškovce, Krásny Brod, Čabalovce, Sukov, Výrava, Repejov, Čabiny, Oľšinkov, Svetlice, Valentovce, Nižná Oľka, Zbudská Belá, Volica, Zbojné, Krivá Oľka, Radvaň nad Laborcom, Brestov nad Laborcom, Osadné, Hostovice, Zvala, Parihuzovce, Čukalovce, Pčoliné, Pichne, Stakčín, Snina, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Driečna, Suchá, Kožuchovce, Miková, Gribov, Oľšavka, Vladiča, Staškovce, Malá Poľana, Bukovce, Havaj, Makovce, Bystrá, Varechovce, Šarbov, Dlhoňa, Vyšná Pisaná, Havranec, Kečkovce, Roztoky, Krajná Porúbka, Vyšný Komárnik, Nižná Pisaná, Krajná Bystrá, Medvedie, Vápeník, Svidnička, Nižný Komárnik, Korejovce, Dobroslava, Kružlová, Hunkovce, Príkra, Krajná Poľana, Bodružal, Ladomirová, Kapišová, Krajné Čierno, Miroľa, Šemetkovce, Vagrinec, Pstriná 
 


Charakteristika : Listnaté lesy Laboreckej vrchoviny a priľahlá poľnohospodárska krajina s mozaikou krovinatých porastov poskytujú mimoriadne podmienky pre pestrú paletu chránených druhov vtákov. Predmetom ochrany sú najmä orol krikľavý (Aquila pomarina), haja červená (Milvus milvus), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), penica jarabá (Sylvia nisoria), chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), žlna sivá (Picus canus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), škovránok stromový (Lullula arborea) a rybárik riečny (Alcedo atthis).

 

<<< Návrat do zoznamu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR