Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Lipníkovské
Kód územia:SKUEV0778
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:160,262 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 160,26 ha)
Katastrálne územia :Horná Súča
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Níľinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Maculinea nausithous
Maculinea teleius


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR